شماره حساب بانکی

بانك ملي جاري 0101814165003  و شماره كارت 6037/9971/5267/6517  به نام مهرداد مهاجر

بانك شهر جاري 100827354399 و شماره كارت  5047/0610/5309/9285 به نام مهرداد مهاجر